Exempel på konsultprojekt

Vår projektportfölj har blivit välfylld efter mer än 15 år i branschen. Några projekt som kan nämnas är:

Blanketter

Artisan Global Media har tagit fram ett webbaserat system för hantering av blanketter såsom inköpsblanketter, rekvisitionsblanketter, anskaffningsförslag, reseordrar, inventarieblanketter och konsultblanketter. I systemet ingår attestfunktioner och en flödesfunktion där olika roller ges olika rättigheter.

Lösningen innehåller:

  • Behörighetssystem
  • Attestfunktion inklusive blanketter för ansökan om attesträttigheter
  • Administrationsdel
  • Verksamhetsanpassade sökfunktioner

För att förenkla inköp finns en funktion kopplad till blankettsystemet, uppbyggd som en webbshop. Här kan du beställa produkter och samtidigt ange en attestör. Vid attestering skapas automatiskt aktuella blanketter. Resultatet blir att pappersarbetet helt försvinner och proceduren med att köpa in nya produkter förenklas avsevärt.

Produktkonfigurator

Har ditt företag många produkter som liknar varandra? Är produkterna anpassade efter olika förhållanden hos kunden, så för att få rätt produkt behöver kunden lämna information till dig? 

En produktkonfigurator gör att kunderna själva kan gå in och specificera de områden som produkten ska användas till och beskriva de yttre faktorer som är avgörande för vilken produkt som passar bäst. Konfiguratorn sparar då all information kunden lämnar och tar automatiskt fram de produkter som passar för den användning kunden har tänkt sig. Den väljer ut en produkt som är speciellt lämplig, och visar priset på den. Kunden kan få fram ritningar och specifikationer på just den produkten. Kunden kan även titta på de andra produkterna som konfiguratorn tagit fram som överensstämmer med kraven, och välja en av dem istället.

SALSA

SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser. Det är ett verktyg som presenterar kommuners och skolors betygsresultat när hänsyn tagits till vissa bakgrundsfaktorer. 

Syftet med SALSA är att få fram de faktorer som ligger bakom betygsresultaten. Verktyget ska bidra med information och underlag för analys och diskussion av kommuners och skolors olika förutsättningar. Lösningen tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och könsfördelningen i skolorna och kommunerna. Verktyget gör en statistisk jämförelse mellan skolor och kommuner i aspekterna "andel elever som uppnått målen" och "genomsnittligt meritvärde". Förutom att jämföra skolor och kommuner kan man även jämföra bakåt i tiden och se hur betygen har utvecklats i de respektive skolorna och kommunerna.

Många fler projekt

Detta är bara några få exempel på lösningar som vi har gjort. Om ni vill veta mer är ni välkomna att kontakta oss!