Konsulttjänster

Artisan arbetar med moderna arbetsmetoder och vår system-utvecklingsmetod bygger på Scrum-metoden. Som tekniskt stöd i utvecklingsarbetet använder vi Microsoft Team Foundation Server. Vi har utvecklat en Coding Standard för att leverera hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Scrum

Scrum - Sprintcykel

Scrum är en Agile metodik för systemutveckling. Scrum är en iterativ, stegvis växande ram för utveckling av en produkt eller ett projekt. Scrum siktar på att ett team ska utföra potentiella levererbara produkter efter varje iteration. Varje iteration ökar produktens värde och ger nya funktioner och förbättringar som kan levereras till kunden. Den här metodiken har förmågan att svara till snabbt växlande krav. I utvecklingen samarbetar ett tvärfunktionellt team för att göra klart produkter.

Scrum är en metod speciellt utformad för hantering av mjukvaruprojekt. Processen är uppbyggd av regler och fördefinierade roller. Dessa roller är bland annat en "Scrum Master", en produktägare samt flera personer i ett "Team". Grundtanken är att metoden skapar stimulerade, motiverade och ansvarstagande projektmedlemmar.

Vid ett projekt styrt med en scrum-process skapas först en "Product backlog" tillsammans med produktägaren, där ett flertal mindre föremål inom projektet staplas upp och prioriteras. Genom hela projekttiden är det produktägaren som är ansvarig för att "Product backlog" är prioriterad, även då det kan tillkomma och försvinna föremål i den.

Metodens grundprinciper är:

  • Projektgruppen organiserar och planerar själv sitt eget arbete
  • Fokus på verksamhetsnytta – alla krav prioriteras utifrån verksamhetsnytta
  • En tillgänglig och beslutsför beställare – produktägaren är en del av projektgruppen
  • Kontinuerlig prioritering – produktägaren arbetar hela tiden med kravbilden
  • Gemensam arbetsyta – hela gruppen delar rum
  • Ansvarstagande projektmedlemmar – projektgruppen demonstrerar själva systemet för produktägaren

Team Foundation Server (TFS)

Artisan har valt att arbeta med Microsoft Team Foundation Server (TFS). Systemet är en samarbetsmiljö för alla team-medlemmar oavsett roll. Systemet binder samman deltagarna i ett projekt, såväl arkitekter och utvecklare som testare och projektledare. Utvecklingsteamets roller, aktiviteter och arbetsprocesser, gör att källkod och processer kan samverka på ett mycket flexibelt sätt. All information dessa roller behöver dela synkroniseras automatiskt.

Team Foundation Server innehåller bl.a. versionskontroll av källkod, "Work Item Tracking", för att stödja hanteringen av arbetsmoment och spårning av programvarufel, synkronisering av källor, kompilering av program mm. TFS skapar också nya möjligheter att kommunicera som gör att utvecklingsprojekten kan arbeta bättre tillsammans. I TFS kan samtliga deltagare använda samma system och man slipper att pendla mellan utvecklingsmiljö, källkodshanterare, buggrapporteringssystem, projekthantering, etc.

I TFS:en finns många olika testmöjligheter som Artisan använder. Automatiska enhetstester och webbtester går att schemalägga i olika varianter och kan producera önskade rapporter efter exekvering. Genom dessa testsystem kan Artisan leverera produkter med hög kvalitet och tillgänglighet.

Coding Standards

Vi på Artisan har utvecklat en Coding Standard som alla utvecklare följer. Coding Standard ger riktlinjer på hur man ska strukturera koden, hur man ska namnge objekten samt "best practices"-råd för att undvika fel i programmen. Eftersom alla utvecklare följer riktlinjerna, får vi hög kvalitet på våra system samtidigt som programmeringen blir mycket mer effektiv då alla lätt kan förstå varandras kod.