Riktlinjer på Artisan

Vi arbetar efter en kvalitets- och miljöpolicy som du kan läsa mer om här.

Kvalitetspolicy

Artisan Global Media ska leverera programvaror, lösningar och tjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser avsedd funktion och överensstämmer med våra kunders behov, krav och förväntningar.

Vi säkerställer kvaliteten i hela vår verksamhet genom att:

 • all programvara får genomgå noggranna tester
 • alla projektarbeten utförs systematiskt och enligt förutbestämda regler och riktlinjer
 • upprättade tidsplaner följs
 • all kompetens i företaget tillvaratas och utvecklas
 • alla medarbetare har ett kundorienterat synsätt och sätter våra kunders krav och förväntningar i centrum

Miljöpolicy

Artisan Global Media utvecklar webbaserade lösningar vars syfte är att förenkla och effektivisera informationsflöden. Ur ett miljöperspektiv betyder det att vi hjälper våra kunder att använda tillgängliga resurser på det sätt som är mest effektivt, d.v.s. att förmedla information på digital väg istället för via papper och post. Därigenom medverkar vi till att minska våra kunders och vår egen miljöbelastning och bidrar till ett på lång sikt bättre samhälle ur miljösynpunkt.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom att:

 • visa respekt för naturresurserna genom ett återhållsamt råvaruuttag och genom att källsortera och återvinna kontorsmaterial, förpackningar och datorer
 • sträva efter att välja produkter som ger minimal miljöpåverkan utan att göra avkall på kvalitet
 • minimera resande genom användning av tekniska hjälpmedel
 • vid resor minimera påverkan på miljön genom att i största möjliga mån välja tåg framför bil
 • använda energi på ett ansvarsfullt sätt i all verksamhet
 • prioritera städföretag som arbetar enligt miljösystem ISO 14001
 • följa lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständig förbättring